Saturday, September 24, 2011

ဖြတ္မိေက်ာင္းျဖစ္ ျမစ္မခ်မ္းသာ..အပိုင္း(၄)

ေဆာင္းပါးရွင္ - စြယ္ေတာ္

( အပိုင္း (၃) ကို ဒီေနရာ တြင္ႏွိပ္၍ ျပန္လည္ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။)


ဖြတ္မိေက်ာင္းျဖစ္ ေဆာင္းပါးပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပုဂၢလိက သေဘာ ဆန္လြန္းသည္ဟုေ၀ဖန္မႈ တခ်ိဳ႕ရွိလာေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ တင္ဆက္ လိုက္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးပါ ေခတၱအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ထိုသူတစ္ေယာက္ထဲ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဥပမာျပရင္း တပ္မေတာ္၏ အျခားေသာ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း အလားတူ ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြး လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေပျဖစ္တုန္း ခံ၊ တူျဖစ္လွ်င္ “ႏွံ” မည္ဆိုေသာ၊ စိတ္ဓါတ္ မရင့္က်က္ေသာ၊ ရာထူးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ ကြာဟလြန္းေသာ တပ္မွဴးငယ္မ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သတိျပဳမိ ေစလိုေသာ ေစတနာ ဆႏၵသည္ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္ပါသည္။

တင္ျပခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ၿမိတ္ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြါးေနဆဲ ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ကာကက (ေလ) မွ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွဴးအား ေမးျမန္းရာ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမွ သူ႔တပည့္အေပၚ ေဖးေဖးမမ ကာကြယ္ေျပာဆို အာမခံေပး ခဲ့သည္ဟုသိရပါသည္။ တပ္မေတာ္မွာ ေတာ္ (၄) ေတာ္အနက္ အဖါးေတာ္သူ၊ အဆိုပါဗိုလ္မွဴး၏ ေသာကေတာင္တန္းေနၾကယ္ တန္းရမည့္အျဖစ္မွ စိတ္သက္သာရမလို ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ေဆာင္းပါးအား online ေပၚမွ သိသိခ်င္းတြင္ ထိုေခတၱ တပ္မွဴးမွာ ေဆာက္တည္ရာ မရျဖစ္ကာ အေတာ္တုန္လႈပ္သြားၿပီး၊ သူ႔အေၾကာင္း Source ေပးသည္ဟု ထင္ရသူ မွန္သမွ်အား တရားခံမ်ား အျဖစ္စြပ္စြဲကာ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးထံ အမည္စာရင္း ေျပာျပသည့္အျပင္ သူ႔လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္လည္း ထိတ္လန္႔ ေနခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။

ကက (ေလ) မွ ေမးျမန္းမႈမ်ားအား ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမွ ကာကြယ္ ေျဖၾကားေပးၿပီးေနာက္ မည္သူမွ် ေၾကာက္စရာ မလိုေတာ့ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ရံုး၏ ထူး အမိန္႔ျဖင့္ ခန္႔ထားေသာ တပ္မွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး တစ္ဦးကဲ့သို႔ ေနထိုင္ျပဳမူ လာသည္ဟု သိရပါသည္။ ယခင္ကထက္ပင္ ေအာက္ေျခလႊတ္ ဘဝင္ေလဟတ္ကာ Senior Junior အစဥ္အလာကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး အျခားေသာ Senior ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး တပ္မွဴးမ်ားကိုပင္ ဂရုမစိုက္ေတာ့ပဲ တန္းတူ ဆက္ဆံရံုမက ကြယ္ရာတြင္ DSA 34 မွ ဌာနမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးကို Nick Name ေခၚျခင္း ၊ ဟိုေကာင္ ဟု ေခၚျခင္းမ်ား လုပ္လာပါသည္။ Impression-IP ပိုရေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တပ္မွဴး၏ ေဘာင္အတြင္းမွ က်န္အုပ္မွဴး/တပ္မွဴးမ်ားအား အၾကပ္ရိုက္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ပိုမိုလက္ရဲ ဇက္ရဲႏိုင္လာသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ေဆာင္းပါးကို ဖတ္မိေသာ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ား၏ ထပ္မံေျပာျပခ်က္အရ ထိုအရာရွိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ တပ္တြင္း အေဆာက္အဦးမ်ားအား ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရ အေဆာက္အဦး တာ၀န္ခံ ေဆာက္လုပ္ရမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး တပ္ခြဲမွ တာ၀န္ခံ အရာခံဗိုလ္ (GE ၀န္ေထာက္) ေနရာလုပြဲအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တပ္မွဴးအား ခြဲတမ္း ပမာဏ (သိန္း ၁၀ဂ ဏန္း) ပိုေပးသူကို ေနရာရရန္ လွည့္ကြက္မ်ိဳးစံုသံုး ဖန္တီးခဲ့ျခင္းမ်ား၊ လွည့္ကြက္ ဆိုရာတြင္ မိမိေပးခ်င္သည့္သူကို လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ ၊ မကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ၊ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးလက္ခံခ်င္လာေအာင္ တင္ျပျခင္း၊ မိမိ မေပးခ်င္သည့္ သူကိုေတာ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူကို ေထာက္ျပေျပာဆိုျခင္း၊ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တပ္ဌာနမ်ားအတြင္း တာ၀န္ခံအရာရွိ/ တာ၀န္ခံ အၾကပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခ စစ္သည္မ်ားအၾကား အဆင္ေျပေနပါက အဆင္မေျပေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေမွာက္ နည္းဗ်ဴဟာသံုးၿပီး ေသြးထိုး ခြဲျခား လာပါသည္။ ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပမႈမ်ား ေပၚလာေသာအခါ ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးရေလဟန္ နာမည္ေကာင္းယူျခင္း၊ လက္ေအာက္မွအမွန္တကယ္ ျပႆနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာယကံရွင္ စစ္သည္ႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးအၾကား မေတြ႔ေစဘဲ၊ သူလိုရာ တင္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးအား နား၀င္ေအာင္ေျပာကာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားအား ထိန္ခ်န္ ကြယ္၀ွက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး အနီးသို႔ မည္သူမွ မေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားမႈ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကို ေဆာင္ရြက္ထားသည့္အျပင္ ပိတ္ဆို႔ ထားသည့္ထဲမွ ေပါက္ထြက္လာေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ အရာရွိစစ္သည္ အဆင့္အတန္းမ်ားမွ တဆင့္ တပ္မွဴးထံ သိရွိသြားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလည္း တန္ျပန္အေမွာက္နည္းဗ်ဴဟာ အေနျဖင့္ သတင္းမွားမ်ား ျဖစ္သြားေအာင္ ဖန္တီး ေခ်ဖ်က္ျခင္း စေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုပါ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာၾကပါသည္။

အပိုင္း (၅) ကို ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

source by :http://photayokeking.org