Wednesday, September 19, 2012

ကခ်င္ျပည္ေဒသ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းလံုးဝ ရပ္ဆိုင္းေပးေရးနွင့္ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း ဆက္လက္အေကာင္ထည္ေဖၚမွူကုိ လံုးဝရပ္ဆိုင္းေပးရန္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးအား ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲ
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာျမန္မာ့တတ္မေတာ္မွ လူမဆန္စြာ KIA, KIO ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ တတ္ဖြဲ ့မ်ားကိုမ်ိဳးျပဳတ္စစ္စင္ေရး ဆင္ႏြဲေနျခင္းေၾကာင့္ ယၡဳအခါ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံအမ်ားစုသည္ ဒုကၡသည္အျဖစ္သို ့ေရာက္ရွိရသည့္အျပင္ အျပစ္မဲ ့ျပည္သူမ်ားစြာေသေၾကပ်က္စီးေနရသည္။ ထိုအျပင္မံုရြာေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပထိန္းသိမ္းခံတိုက္ပြဲဝင္ေတာင္းဆိုေနသည့္ လူသားမဆန္သည့္ လူ ့အခြင့္ ေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဴမ်ားကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
၎ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပက္သက္၍ ယေန ့၁၈-၀၉-၂၀၁၂ ခုနွစ္ မေလးရွားေဒသဆံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀နာရီတြင္ မေလးရွားနိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးသို ့မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ အဖြဲ ့စည္းအသီးသီးျဖစ္ၾကေသာ အေထြေထြသပိတ္ ေကာ္မတီ GSC ၊ BYSO Burma youth Student Organization ျပည္ပေရာက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား မ်ား အဖြဲ ့တို ့မွ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ၍ မေလးရွာနိုင္ငံ လံုျခံဳေရးအေျခေနအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာသံရံုးသို ့သေဘာထားေၾကျငာစာတန္းေပးပို ့ျခင္း၊ သံရံုးမလွမ္းမကမ္းခြင့္ျပဳထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေရအတိုင္းဆႏၵျပျခင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေၾကျငာစာတန္းဖတ္ျခင္းတို ့ကိုျပဳလုပ္သြားေၾကာင္းသတင္းရရွိ ပါသည္။

     ပူးတြဲပါေၾကျငာစာတန္း.....


သေဘာထားေၾကညာခ်က္
လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ စသည့္ နိုင္ငံ့ေရးရာ ျပႆနာ ရပ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ႏွင့္ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးတြင္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအေရး၊တိုင္းရင္းသား အေရး  ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္း ကဏၭ သည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။
လက္ရွိ အစိုးရအေနျဖင့္ဌင္းတို႔ေၾကြးေၾကာ္ေနသည့္ ” ေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ” တရပ္ေပၚထြန္းလာရန္ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွုတို႔ႏွင့္ တခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ားကို ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ ကန႔္သတ္မႈ မူေဘာင္အတြင္းမွေလၽွာ့ခ်ေပးလာသည္ကို ျမင္ေတြ႕သိရွိရပါေသာ္ျငားလည္းဘဲ KIO , KIA ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွေတာင္းဆိုေနသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး ကိုလစ္လွ်ဳရႈ ကာစစ္တပ္မွယေန႔အထိဆက္တိုက္ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္း၊မံုရြာေဒသခံမ်ားဆႏျပထိန္းသိမ္းခံတိုက္ပြဲဝင္ေတာင္းဆိုေနသည့္လက္ပံေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟုေၾကျငာျခင္းစသည့္လူ႔အခြင္းအေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုဆက္တိုက္က်ဴးလြန္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္မႈအဆင့္သည္ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္းစံညြန္း အားျဖင့္ ဆိုလၽွင္ လြတ္လပ္မႈ မရွိသည့္ စာရင္းတြင္ ေနာက္ဆုံးကပင္ ကပ္လ်က္ ရွိေနေသးပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားအေနျဖင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ လြတ္ လပ္ေသာ လူ႔ေဘာင္တရပ္ ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္   ေနရာမွေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကိုေတာင္းဆို အပ္ပါသည္။

    ၁.ကခ်င္ေဒသျပည္တြင္းစစ္ကိုခ်က္ခ်င္းလံုးဝရပ္ဆိုင္းေပးရန္
2၂.တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔၏အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုေလး စားလိုက္နာၿပီးျပည္တြင္းစစ္မီးအၿပီးျငိမ္းသတ္ေပးရန္
3.    ၃.လက္ပံေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိုလံုးဝရပ္တန္႔ေပးရန္
ဖ၄.ဖမ္းဆီးအထိန္းသိမ္းခံတက္ၾကြလႈပ္ရႈားသူမ်ားႏွင့္က်န္ရွိေနေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကိုခၽြင္း ခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္
5.၅ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းစံထားအတိုင္းလြတ္လပ္ပြင့္လင္းျမင္သာေသာဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အတိုင္းလုပ္ ေဆာင္ေပးရန္ျပည္ပေရာက္ ၈၈ မ်ိုးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အေထြေထြသပိတ္ေကာ္မတီ GSC 

PROCLAMATION

What is the present climate to such rebellious armed conflict in Civil War, Home Rule and Federalism as National Federation along with Pinlon patriotic spirit, freedom of Press to Media in Burma plays the important role in National reconciliation and forever peaceful coexistence among all the national ethnics.

Even though what the present pro-military regime publicized “Towards the modern and development Democracy Nation” releases some of the tension to rules and regulation in an effort to materialize the political and economic reforms has still been seen as within-framework, this notorious regime ignores the call of peace and cease fire by KIO and KIA, Kachin Arm Forces, and keeps fire on KIO and KIA, even declares to continue the implement of Letpandaung Copper mine project objected through the demonstration and the detainee by Monywa regional residents. Thus it commits Human Right as yet seen.

Moreover, it is as usual seen and considered as the last-primitive-and-uncivilized country next to the end of lists in the standard of being Equality and Human right by international norms and mores. That is why; to emerge the best society through transparency and unity by Burmese domestic, oversea and abroad, there proclaims a demand for the reality as following:
1.    To cease fire on Civil War to KIA and KIO in Kachin State

2.    To follow the agreement on ceasing fire and peace both the regime and the ethnic armed forces and come to an end totally to Civil War in Burma

3.    To stop being implemented Letpandaung Copper mine Project at Monywa region

4.    To release all the detainees and political activists even the rest of the political prisoners in Jails without any exception

5.    To practice the Principle of Democracy through transparency and crystal in international norms and mores

Oversea 88’s Student Generation and GSC, General Strike Committee

by:kyaw ko ko kyaw 
source by :  http://nldyouthmalaysia.blogspot.com