Friday, March 9, 2012

မိတီၳလာျမိဳ႕ အင္ပင္၀ေက်းရြာ (ရြာသစ္)အတြင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ရြာသူ ရြာသားမ်ားအား စစ္တပ္မွ ရြာလံုးကၽြတ္ အတင္း အဓၼ ေျပာင္းေရႊ႕ ခိုင္းမႈ

မိတီၳလာျမိဳ႕ အင္ပင္၀ေက်းရြာ (ရြာသစ္)အတြင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ရြာသူ ရြာသားမ်ားအား စစ္တပ္မွ အေျမွာက္စက္ပစ္ကြင္း မလြတ္ဟု ဆိုကာ (၅.၃.၂၀၁၂)ေန႔ (၁၂)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္အတြက္ သတိေပး ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဧျပီ ေလာက္မွ စတင္ကာ အင္ပင္၀ေက်းရြာ (ရြာေဟာင္း)အတြင္းရွိ ရြာသူ ရြာသားမ်ားအား စက္ပစ္ကြင္းႏွင့္ မလြတ္ဟု ဆိုကာ ေရႊ႕ေျပာင္း ခိုင္းထားျပီး ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးေသာ ရြာသစ္တြင္ ေတာင္က် ေခ်ာင္းေရေၾကာင္႔ လူ၊ ႏြားမ်ား ေခ်ာင္းေရထဲေမ်ာပါျခင္း လူႏွင့္ တိရိစာၧန္မ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရ မရွိျခင္း၊ မိမိတို႔ ေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္ေသာေနရာႏွင့္ ၁၆ မို္င္ခန္႔ ကြာေ၀းျခင္း သြားလာရ ခက္ခဲျခင္း သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး၍ မရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မူလ ဆင္းရဲသထက္ ဆင္းရဲကာ ဆိတ္၊ ႏြား၊ ေရႊေငြအရင္းအႏွီးမ်ား ေရာင္းခ်လိုက္ရသျဖင့္ အခက္ခဲေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ မူလေနထိုင္ေသာ အင္ပင္၀ေက်းရြာအနီးသို႔ ျပန္လည္ ေနထိုင္ျခင္း ျပဳခဲ့ၾကျပီး ထိုေက်းရြာကိုလည္း အင္ပင္၀ေက်းရြာ (ရြာသစ္)ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုေက်းရြာသို႔ စက္ပစ္ကြင္းႏွင့္ မလြတ္ဟုဆိုကာ ယခုတစ္ဖန္ ထပ္မံ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းျပန္ပါသည္။ တစ္ကယ္တမ္းတြင္ေက်းရြာအတြင္းသို႔ က်ည္ဆံတစ္ခ်က္မွ က်ေရာက္ျခင္းမရွိသလို မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ကၽြဲႏြားတစ္ေကာင္မွလည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ထိခိုက္ျခင္းမရွိပဲ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္းအတြက္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္းမေပးပဲရွိေနပါသည္။

ထိုေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၂၅၀ ခန္႔ရွိကာ လူဦးေရေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိပါသည္ လယ္ေျမဧက ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အရပ္သား အစိုးရ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျပီး ေခတ္ေျပာင္းသြားျပီ၊ စနစ္ ေျပာင္းသြားျပီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳပံုစံေတြ ေျပာင္းသြားျပီဟု ေျပာဆိုေနၾကေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္းအသံႏွင့္ ယခုျဖစ္ရပ္သည္ လံုး၀ ဆန္႔က်င္လွ်က္ ရွိပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အေျခအေနျဖစ္သလို တိုင္းျပည္အတြက္ လမ္းဆံု လမ္းခြေရာက္ေနေသာ ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ လည္းေကာင္းကာလတြင္ ယခုျဖစ္ရပ္သည္ မ်ားစြာရုပ္ဆိုး အက်ဥ္းတန္လြန္းလွပါသည္။

ယခုအစိုးရသည္ အရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္သလို စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ မဟုတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္းကိစၥရပ္အား အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မီဒီယာမွတဆင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါသည္။

ရြာသူ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုေနရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းမည့္အစား သတ္ပစ္လိုက္ပါဟု စာအဆင့္ဆင့္ တင္ထားေသာ္လည္း အထက္လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳကာ ဥပကၡာျပဳလွ်က္ ရွိေနပါသည္။

ထိုေက်းရြာတြင္ေနထို္င္ေသာ လူထုအား အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ထုတ္မေပးဟုလည္း ၾကားသိရပါသည္။

ေက်းရြာလူထု၏ အခက္ခဲမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မူလေနထိုင္ေသာ ေနရာ အင္ပင္၀ေက်းရြာ (ရြာသစ္) အား ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။
အသံဖိုင္ အပိုင္း ၁အသံဖိုင္ အပိုင္း ၂


သတင္းေပးပို႕သူ ညီေလး
ေကာင္းျမတ္ကို အထူးပဲ ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္၊၊