Saturday, March 28, 2009

ခရီး

ခရီး

ျဖစ္ခ်င္တာေတြ
မျဖစ္နိုင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္ ့ ့ ့ ့ ့ ့၊

လုပ္ခ်င္တာေတြ
မလုပ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္ ့ ့ ့ ့ ့ ့၊

အခ်ိန္ ့ ့ ့ ့ ့ ့
ေမွးမွိန္ မသြားေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း
ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ အခ်ိန္ ့ ့ ့ ့ ့ ့၊

အဲဒီ အခ်ိန္ေတြၾကားမွာ
နာၾကည္း ခံစားမႈေတြ
ဆံုးရွုံးမႈေတြ ေျမာပါသြားၿပီး
အေတြ႔အႀကံဳသာ ‘ရ’ ထားလိုက္တဲ့ ငါဟာ
အဲဒီ ့ ့ ့ ့ ့ ့
အခ်ိန္ေတြမွာ စီးေမွ်ာရင္း ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့။


ရိုး (ေခတၱာရာ)

July 12, 2004 Rensselaer, NY